loading
توانمندی ها و چشم انداز ها

توانمندی ها و چشم انداز ها

این شرکت با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر اجرائی شدن اقتصاد مقاومتی و اصل چهل و چهار قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی ، این شرکت گسترش و نوسازی تجهیزات و امکانات خود را در دستور کار قرار داده و هم زمان با برنامه ریزی جهت توسعه فعالیت های شرکت در افقهای بالاتر  سعی در افزایش کمی و کیفی توانمندی های خود نموده است.